Home > Sakramenty > Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Informacje dla narzeczonych katolików, zamieszkałych w Polsce

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają: dowody osobiste, ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii i świadectwo chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. To ostatnie. świadectwo powinno zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.
 3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.
 4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu „konkordatowego”. W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie o stanie wolnym z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub „konkordatowy„. Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.
 5. Narzeczeni pragnący zawrzeć ślub naszej parafii są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje 3 spotkania, z duszpasterzem i przedstawicielem parafialnej poradni rodzinnej. Otrzymują  indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa. Katecheza prowadzona jest w Parafii Farnej w czwartki o godz. 19.00, oprócz I – szych miesiąca i poza okresem wakacji.
 6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny. Zwyczajowo można z okazji zapowiedzi złożyć stosowną ofiarę na rzecz parafii.
 7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.
 8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed samym ślubem. Narzeczeni otrzymuj karty spowiedzi wraz z rachunkiem sumienia.
 9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.
 10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w tygodniu poprzedzającym ślub, zgłaszają się i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu „konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego, dane personalne świadków ślubu wraz z numerami dowodów osobistych-( muszą to być osoby pełnoletnie). Gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią – licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
 11. Zgodnie z powszechną praktyką, z okazji zawarcia małżeństwa składa się dobrowolną ofiarę na rzecz Kościoła.
 12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym z Komunią świętą.
  Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu jest możliwe, przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. Proboszczem. Gdyby miejsce składania życzeń miało być zanieczyszczone zostanie pobrana dodatkowa ofiara.
 13. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.
 14. Nie dopuszcza się podczas ślubu wykonywania utworów muzycznych, lub śpiewu, które nie mają charakteru religijnego i liturgicznego. Udział muzyka mającego wykonać utwór, musi być zgłoszony podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej wraz z repertuarem.
 15. Wystrój kościoła na czas uroczystości leży w gestii parafii po uzgodnieniu z narzeczonymi.
 16. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii, a przebywające za granicą,  przygotowanie do ślubu odbywają w najbliższym Duszpasterstwie Polonijnym w danym państwie.